شلام به همگی خوب هستین؟سوالاین طرفا؟سوالخوب خدایاشکرلبخندممنون ازکسانی که نظرگذاشتن برامونخجالتنظرات به 17 تارسیده دست همتون دردنکنهقلبآبجیامن قراره توی وبی نویسنده شم اگرشدم اوکی شدآدرسوبهتون میدمدلقکبروبچ بگذریم خبرای جدیدآوردم براتون البته چون دخترای خوفی بودینشیطانشیطانچی میخواستم بگم؟؟از خود راضیبچه هادوستام قراره بیان(aida-sani-zahra-jooni عاشق دابل اس501...بعله ایناروبه خاطرزهرامیزارم نظر فراموووووووووووووووش نشه !!!1

برید ادامه


اینم عکس تیلورلاتنر فکر کنمالبته در آخر چون مغزم پوکید انقدر عکس گذاشتم

منتظر نظراتتون هستممممممممممممممممممممممممممممممممممم